Zastavení desáté: Školka Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pondělí, 08 Květen 2017 11:36
Velikost písma:

ŠKOLSTVÍ

Kdy byla v Častolovicích založena první škola, není známo. V mešní fundaci z roku 1400 je zpráva o žácích a rektoru pravděpodobně školy církevní. Roku 1626 kupuje obec od Jiřího Šidla za 115 kop tzv. dům Vinařovský a věnuje ho školním účelům. Vinařovský dům později roku 1659 obec prodala Paulině Eliášové a ještě téhož roku zakoupila chalupu od Jana Cicvárka. Tato chalupa byla stržena a na jejím místě byla postavena až do roku 1809 dřevěná školní budova, která ve výše uvedeném roce byla také zbourána.
Po třicetileté válce byl nedostatek vzdělaných učitelů, z těchto důvodů vyučovali prostí řemeslníci a sousedé. Ve škole se učilo tzv.triviu, tj. čtení, psaní a počtům. K těmto základním předmětům patřilo neoddělitelně náboženství. K opěrným pilířům výchovného systému patřily i tělesné tresty.
Platy učitelů byly nízké, a proto, aby se kantoři uživili, museli vykonávat řadu vedlejších činností. Vzdělání bylo dlouhou dobu v rukou církve. Farář byl dozorcem a vrchním pánem školy. U kostelů byli většinou učitelé varhaníky, zpěváky, kapelníky a řídícími kůru. K dalším povinnostem učitele patřilo mnohdy zvonit, modlit se s věřícími, podávat výklad evangelia a za nepřítomnosti kněze vést pobožnosti. Část platu dostávali učitelé od obce, něco málo od vrchnosti a zbývající část tvořily tzv. sobotáles (školné za výuku dětí vyplácené v sobotu) a koledy. Děti z chudých rodin byly sobotáles zproštěny. Obec a vrchnost učiteli zpravidla nepřispívala penězi, ale naturáliemi např. potravinami, dřevem. Přiškolené obce poukazovaly učiteli posnopné, které tehdejší častolovický kantor dostával například z Olešnice. V Častolovicích měl učitel za kostelní službu užívání role č. parc. 765 ve výměře 1361 čtverečních sáhů, role č.819 ve výměře 1254 sáhů, vyjma vodní důl, dále role č.1100 ve výměře 63 sáhů a louky č.1101 ve velikosti 396 čtverečních sáhů.
Zajímavostí je, že si učitel svého pomocníka platil z vlastní režie. Obrat ve školství nastal až po roce 1869. Novým školním zákonem byl odebrán dozor nad školami kněžím, školním okresem se stal obvod c.k. okresního hejtmanství a při něm byla zřízena c.k.okresní školní rada. Do rady byli vyzváni zástupci občanů, učitelů a církve. V každé školní obci byla zřízena místní školní rada s místním školním dozorcem. Povinnost školní docházky byla prodloužena o dva roky z dvanácti na čtrnáct let.
V letech 1791 až 1848, byly v častolovické škole, stejně tak, jako v dalších přibližně 200 školách zavedeny industriální kurzy, které byly následně zrušeny, protože obyvatelstvo nedostatečně ovládalo němčinu.
Výuka dětí se odbývala i v domech učitelů, v historických materiálech lze nalézt záznamy o vyučování v Panském domě. Děkan páter Ježek provedl ke škole ve farní kronice zápis v tomto znění:“Škola stojí na obecním místě a počalo se v ní učit vůbec podle předepsaného normálního způsobu léta páně 1784; školní náklad vede obecní důchod.“ Pan učitel Jan Sulcbacher, toho času i obecní písař, vyučoval mládež doma až do roku 1822.


NOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA

Výstavba dnešní školy započala na farské zahradě roku 1906 a jejím stavitelem byl K. Tichý z Kostelce nad Orlicí. Ještě před jejím dokončením dne 6.července 1908 byl stanoven její název: “Jubilejní obecná škola císaře a krále Františka Josefa I.“. Výstavba byla dokončena na podzim roku 1908, náklady na stavbu představovaly 96 150,- K a o její slavnostní otevření se postaral řídící učitel Václav Hlaváček. Na jaře roku 1909 byla založena školní zahrada a 4. července 1909 byla škola vysvěcena farářem Jaroslavem Petrem. Na vybavení učebními pomůckami přispívala obec a vzniklá nadace. Kromě těchto příspěvků se na chodu školy podíleli i samotní žáci a učitelé. Například roku 1924 pořádali učitelé s dětmi loutková představení a výtěžek 3300,- K věnovali na zakoupení obrazů.
Z dalších událostí je v historických materiálech zaznamenán rok 1922, kdy byly počátkem školního roku 1922/23 odstraněny ze tříd náboženské znaky, na jaře roku 1925 byl opraven dřevěný školní plot a roku 1926 (13.7) na prostranství před školu zavítal prezident osvoboditel T.G. Masaryk.
V roce 1929 postihly celé území republiky kruté mrazy, a proto ve dnech 18.-28.2 bylo ve všech školách zastaveno vyučování. Existuje záznam z 10. února 1929, který dokládá, že toho dne ukazoval školní teploměr -36°C.
Rok 1929 byl také ve znamení Tělocvičného večera k dvacetiletí zdejší školní budovy (23.6.), ve škole byla přepažením jedné místnosti v sousedství bytu řídícího učitele zřízena sborovna a ředitelna.
První schůze rodičů se uskutečnila roku 1930, dne 30.9. a zúčastnilo se jí 86 osob. O rok později dne 30. září 1931 bylo při Obecné škole v Častolovicích ustaveno první rodičovské sdružení, jehož předsedou se stal úředník státních drah Josef Horák.
V roce 1935 byly ve škole namontovány nové parketové podlahy, rodičovské sdružení darovalo pro školní rozhlas přijímací aparát (9.10.), přičemž vyšší třídy poslouchaly pořad školního rozhlasu vždy v pátek.
O prázdninách před školním rokem 1936/37 byly provedeny ve škole velké opravy. V těchto letech se učitelský sbor skládal z řídícího učitele Aloise Filipa, učitele Jindřicha Dohnala, Emilie Hronešové, M. Velkoborské, Mil. Hladíkové, Boh. Paigrové a učitelky domácích nauk Em. Maršálkové. Budova se dočkala zvenčí obílení, opravena byla rovněž střecha, do dvou tříd v přízemí dány parkety, vymalována sborovna, všechna okna ošetřena louhem a natřena, kamna zaslána na opravu do továrny v Běchovicích, opraven odtok u školní pumpy a odtok z prádelny, do všech tříd byly zakoupeny obrazy prezidenta Dr. Edvarda Beneše.
V roce 1938 byla nákladem místní školní rady a s přispěním ředitelství továrny Eternitas postavena betonová nádrž na zahradě na zachytávání dešťové vody. V době prázdnin byly opraveny hromosvody, které se dočkaly opravy i během války - měděné dráty zaměněny železnými a později opět nahrazeny měděnými.
Ve školním roce 1940/41 měla škola 6 tříd a 179 žáků. Všechny třídy byly umístěny ve školní budově. Vyučovalo se též v jedné menší třídě, která bývala školní kuchyní. Vaření se vyučovalo v místnosti v prvním poschodí, kde byla kuchyňská kamna. Ve škole se v těchto letech nepoužívaly učebnice, zakoupen byl promítací přístroj na úzký film. Od roku 1942 je možné na chodbách školy slyšet zvonkové elektrické zařízení.
V listopadu roku 1944 byla z rozhodnutí okresního hejtmana 5.třída a menší místnost proti ní zabrány pro učňovskou školu z Kostelce nad Orlicí. Budova kostelecké učňovské školy byla totiž obsazena vojskem.
Na sklonku II. světové války v lednu 1945 bylo veškeré uhlí na všech školách okresním hejtmanem zabaveno a vytápění tříd zakázáno. Do května byla škola v Besedě, ve školní budově sídlila posádka německé armády.
Ve školním roce 1945/46 navštěvovali zdejší školu pouze žáci 1. až 5. postupného ročníku. Pro malý počet žactva byla škola výnosem zemské školní rady v Praze přeorganizována na trojtřídku s pěti postupnými ročníky.
V učebně v přízemí byla od 1.září 1946 otevřena mateřská škola s celodenním provozem a stravováním. V těchto letech vrcholila snaha o zřízení měšťanské školy v Častolovicích, okruh obcí měl zahrnovat Velkou a Malou Ledskou, Synkov, Čestice, Olešnici, Hřibiny a Paseky. Při jednání okresní školské komise v Rychnově nad Kněžnou se vyslovila komise proti požadovanému zřízení této školy s odkazem na blízkost měšťanské školy v Kostelci nad Orlicí.
V roce 1948 bylo zavedeno jednotné školství, obecná škola přejmenována na školu národní. Nastaly některé změny - délka vyučovací jednotky 50 minut; přestávky vesměs 10 minutové; ve skupinách se bude vyučovat ručním pracím chlapců a dívek; ručním pracím a tělesné výchově se bude vyučovat ve skupinách odděleně dle pohlaví atd.
Na žádost ředitelství školy poskytlo ministerstvo školství, věd a umění 10 000,- Kč na zakoupení tělocvičného nářadí. Firma Hovorka provedla rekonstrukci elektroinstalace nákladem 50 000,- Kč. Přeložení a opravy se dočkala střecha hlavní školní budovy.
V roce 1949 bylo do školy zakoupeno a instalováno elektrické osvětlení. Nový vzhled získala škola odstraněním drátěného plotu a zbudováním podezdívky z litického kamene. Z vyprávění své babičky vím, že na výstavbě podezdívky se podílel pan Preclík z čp.40. O rok později byla stanovena vyučovací povinnost učitele na 26 hodin týdně.
Roku 1952 proběhla adaptace bývalého panského špýcharu na sokolovnu. Dosavadní tělocvična ve škole byla přeměněna na šatny pro 4 třídy národní a jednu třídu mateřské školy.
Rok 1953 byl ve znamení rozšíření školy na pětitřídní. O tom, že i školství bývá poznamenáno dobou, svědčí zápisy z let 1954/55: “… dětem správně a srozumitelně objasniti dosavadní úspěchy i krásnou perspektivu našeho socialistického budování a přesvědčiti je, že naše republika bude přetvořena v nejkrásnější zemi, která poctivě pracujícím se stane skutečnou vlastí zajišťující plně jejich existenci a uspokojující potřeby všech …“
V roce 1959 byl pro školu zakoupen magnetofon značky Tesla Sonet v ceně 2 640,-Kč. Škola se dočkala signalizačních hodin se zvoněním v ceně přes 2 000,-Kčs. Přesun mateřské školy do zámku umožnil zřízení 1 učebny pro družinu mládeže, která vznikla v letech 1962 - 63.
V hodnotě 45 000,-Kčs byl roku 1963 vybudován chodník před školou. Ve druhém pololetí školního roku 1966 - 67 byly zavedeny volné sudé soboty, v souvislosti s tím se mění míra vyučovací povinnosti pro učitele 1.- 5.ročníku na 24 vyučovacích hodin, u ředitele školy na 15 hodin a u vychovatelky školní družiny na 28 - 32 hodin.
Od 1.září 1968 byl zaveden na školách pětidenní vyučovací týden. Učební úvazky se snížily o 1 hodinu na 14 u ředitele, 23 u učitelů a 27 - 31 u vychovatelek školní družiny. Téhož roku se školní děti dočkaly zavedení jarních prázdnin a zkrácení pololetních prázdnin o dva dny.
V roce 1970 došlo k zavedení dobrovolného dohledu učitelů ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu obědů ( o 1,60 Kčs za 1 oběd = 3,15 Kčs ).
Děti se dočkaly dětského karnevalu, který poprvé pořádalo SRPŠ v roce 1971. Nákladem 28.000 Kčs byla provedena generální instalace elektrického osvětlení ve třídách a školní družině. Dále byl od Sokola Častolovice zakoupen nový kotel pro instalaci ústředního topení ve škole (31.289 Kčs). Ve školním roce 1971/72 zakoupila škola nový televizor “Orava“ za 4.300 Kčs, nový rozhlasový přijímač Lyra za 1.500 Kčs a na svou dobu moderní zesilovač, univerzální mycí stroj na podlahy za 6 840 Kčs.
Ve školním roce 1975/1976 proběhla rekonstrukce školy - vodovodu a sociálního zařízení.
Od 1.září 1976 se v 1. ročníku začalo vyučovat podle nového pojetí základní školy. Topenáři zavedli po budově ústřední vytápění.
V roce 1980 byla škola přejmenována z národní na základní školu. Od září téhož zanikla v základní škole 5. třída.
Nová fasáda a zasklený vchod u hlavní školní budovy vznikly roku 1983. Rok 1989 proběhl ve škole bez zásadních změn. Ve školním roce 1993/94 přešla škola na plynové vytápění. Zastupitelstvo obce Častolovice nechalo vypracovat projekt na přístavbu školy do 9.ročníku a školní jídelny. V roce 1994 byla škola znovu rozšířena o pátý ročník.
Následujícího roku 1995 se 5.května na sále restaurace U lva uskutečnila Školní akademie, byl schválen projekt na přístavbu školy (bez tělocvičny) a v srpnu započala stavba rozšířené školní budovy podle projektu ing. arch. Páva z firmy Akia Hradec Králové. Stavbu prováděla stavební firma KaS Vamberk. V průběhu tohoto roku byly vybudovány základy, terénní úpravy, vznikla štola pro výtah, venkovní a vnitřní zdi suterénu, stropy suterénu, zdi a stropy přízemí, zdi 1.patra. V listopadu na stavbě přibyly stropy 1.patra a podkroví, v prosinci střecha a hrubá stavba tak byla dokončena.
30. června 1996 dokončila firma KaS stavební práce, v červenci byly opraveny nedodělky, v srpnu proběhly terénní úpravy a stěhování nového nábytku.
Kolaudace přístavby nové školní budovy se uskutečnila dne 7. srpna 1996. Zjištěné závady se podařilo v termínu do 16.srpna odstranit a škola tak byla řádně zkolaudována.
Slavnostní otevření bezbariérové školy proběhlo 31. srpna 1996. Součástí uvedení školy do provozu byl den otevřených dveří. V nové části je v přízemí a v 1.patře 7 nových tříd, velká jídelna, nad ní zimní zahrada, dva větší a čtyři malé kabinety. V suterénu šatny, kuchyňka pro rodinnou výchovu, dílna s kabinetem a učebna dopravní výchovy. V podkroví je umístěna ve dvou místnostech školní družina, učebna informatiky a dva malé kabinety. O prázdninách roku 1996 byla také plně zrekonstruována a moderně zařízena školní kuchyně. Veškeré práce a zařízení školní kuchyně byly hrazeny z prostředků Obecního úřadu v Častolovicích (1 590 500 Kč).
Ve dnech 20.-25. února 1998 se uskutečnil společný zájezd žáků a učitelů do Paříže, Londýna a Bruselu. Šedesát účastníků zájezdu strávilo jeden den v Paříži, tři dny v Londýně a na zpáteční cestě navštívili belgický Brusel.
Dne 30.května 1999 byla uspořádána Školní akademie a Den otevřených dveří k příležitosti 90.výročí otevření nové školní budovy a odchodu prvních absolventů 9.ročníku Základní školy Častolovice.
Od 1.září 1999 byla ve škole zřízena funkce výchovného poradce. Učebna dílen získala potřebné vybavení a bylo možné zahájit výuku předmětu praktické činnosti. Pro lepší úschovu kol dojíždějících žáků vznikla v bývalém dřevníku kolárna. V tomto roce také 12 žáků z 9.ročníku získalo řidičského oprávnění pro malý motocykl.
V únoru roku 2000 se poprvé uskutečnil lyžařský výcvik v Dolní Malé Úpě, kterého se zúčastnilo 22 žáků. Nové vybavení v hodnotě 20.000,-Kč získal kabinet tělesné výchovy, řemeslníci vyměnili nevyhovující osvětlení ve staré části školy, vymalovali budovu a instalovali bezdrátové připojení k internetu.
Od roku 2001 je ve škole vydáván školní časopis Teenager. V květnu 2002 byla zahájena výstavba dětského dopravního hřiště. Málokdo tehdy tušil, jak se tato skutečnost promítne do života školy a že škola vejde do povědomí celé Evropy coby několikanásobný vítěz mezinárodní dětské dopravní soutěže.
Dne 3. září 2002 rozhodlo obecní zastupitelstvo o zřízení samostatných organizačních složek Základní školy Častolovice, Mateřské školy a Školní jídelny Častolovice. Příspěvkové organizace Mateřská škola Častolovice, Školní jídelna Častolovice k 31.12.2005 zanikají a od 1.1.2006 všechny uvedené subjekty sdružuje jediná příspěvková organizace Základní škola Častolovice.

Řídící učitelé a ředitelé školy v Častolovicích
do r.1822 Jan Sulcbacher
1822 - 1862 Karel Tobiášek
1862 - 1880 Alois Hemzal
1880 - 1895 Gotthard Lašek
1895 - 1896 Augustin Nosek
1896 - 1923 Václav Hlaváček
1923 - 1924 František Remeš
1924 - 1928 Ignác Böhm
1928 - 1929 Antonín Kodytek
1929 - 1934 František Veselý
1934 - 1935 Jindřich Dohnal
1935 - 1941 Alois Filip
1941 - 1956 Josef Špaček
1956 - 1958 Milan Rybář
1958 - 1959 Bohuslav Procházka
1959 - 1975 František Vacek
1975 - 1984 Jiří Čedík
1984 - 1989 Božena Vašatová
1989 - 1995 Milena Mrkvičková
1995 - dosud Jiří Kalousek


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jak jsme se již v předchozím pojednání o škole dozvěděli, byla v Častolovicích dne 1. září 1946, po ukončení zemědělského útulku, otevřena mateřská škola s celodenním provozem a stravováním. Školka se nacházela v nové školní budově, byla podřízena jejímu řediteli a začalo do ní chodit celkem 27 dětí. Prvními učitelkami v mateřské škole se staly Berta Ehlová a Věra Duzbabová. Od roku 1948 ve školce vyučovaly Berta Ehlová a Marie Vanžurová. O rok později (1949) Berta Ehlová, Eva Bažantová. V roce 1953 se mateřská škola osamostatnila. První ředitelkou samostatné mateřské školy se stala Anna Říhová a na její práci v letech 1958 - 1959 navázala nová ředitelka Mlynářová. Ve výuce ji pomáhala Růžena Rybářová.
Po roce 1959 musela školka opustit budovu školy a přesídlila roku 1961 do pravé částí častolovického zámku, kde byly pro její potřebu upraveny tři místnosti. Roku 1960 byla jmenována ředitelkou paní Matějovská a ta zde působila až do roku 1970. Za jejího ředitelování byla ve školce opravena kanalizace (1968) a navštěvovalo ji kolem 30 dětí. 1. září 1967 odešla ze zdravotních důvodů ředitelka Matějovská a zastupovala jí R. Rybářová, na výuce se podílela Marie Krahulcová.
V roce 1971 se stala ředitelkou mateřské školy Růžena Rybářová a druhou učitelkou Alena Hoffmanová z Třebechovic pod Orebem. Počet dětí navštěvujících školku se prakticky nezměnil (1973, 1974 - 32 dětí). Prostory zámku se staly pro výuku nevyhovujícími, proto byla dne 1. listopadu 1974 zahájena na farské zahradě výstavba nové školky. I v průběhu stavebních prací bylo nutné zajistit výuku dětí, byť se mnohdy učilo v provizóriu. Roku 1974 se společně s Růženou Rybářovou o 32 děti starala Vlasta Váňová a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou nastoupila Jindřiška Skalická. O umístění dítěte ve školce byl velký zájem, a tak bylo rozhodnuto od roku 1975 využít i prostory v Synkově. O rok později (1976) se o děti umístěné v Častolovicích starala R. Rybářová a Ludmila Janečková z Kostelce nad Orlicí, synkovskou část zabezpečovala Ludmila Tichá a Eva Krejzová z Kostelce nad Orlicí. Mezitím probíhaly intenzivní stavební práce. Stavělo se svépomocí v rámci tehdy populárních „akcí Z“. Slavnostní otevření nové mateřské školky proběhlo 2. května 1978. Celková hodnota díla představovala 4 462 000,- Kč. Jako nejlepší brigádníci byli oceněni čestným uznáním - J. Kaňuk, M. Zeman, J. Svicenec, J. Pelc, A. Jelínek, V.Urner, Fr. Zvěřina, J. Tobiášek, S. Lejsek, M. Novák; knižní odměnou - J. Adámek, J. Kotouč, M. Havlík, V. Kopecký, Z. Hrdlička.
Ve funkci ředitelky mateřské školy nadále setrvávala až do roku 1984 Růžena Rybářová. Počet dětí již v roce 1979 vzrostl na 98. Učitelský sbor se průběžně měnil, a tak se častolovická mateřská škola stala roku 1980 působištěm Jitky Padriánové, Růženy Rybářové, Aleny Charvátové, Zdeny Čestické, kterou po jejím odchodu na mateřskou dovolenou (1982) nahradila Lenka Voříšková, Ludmily Tiché, Zdeny Lipenské. Roku 1982 tvořily učitelský sbor Jitka Padriánová, Růžena Rybářová, Alena Charvátová, Lenka Voříšková, Ludmila Tichá, Ivana Procházková a Zdena Lipenská. O rok později (1983) spatříme v zápisech z kronik jména Jitka Padriánová, Růžena Rybářová, Alena Charvátová, Lenka Voříšková, Ludmila Tichá, Ivana Procházková, Zdena Lipenská; 1984 novou ředitelkou Julie Trávníčková, Alena Charvátová, Dagmar Hudousková, Dagmar Fialová, Zdena Lipenská, Jitka Padriánová; 1985 ředitelka Julie Trávníčková, Alena Charvátová, Dagmar Hudousková, Zdena Nováková, Zdena Lipenská, Jitka Padriánová; 1986 Jitka Trávníčková ředitelka, Dagmar Hudousková, Jitka Padriánová, Zdena Lipenská, Zdena Ptáčková, Iva Pecháčková; 1987 Dagmar Hudousková, Jitka Padriánová, Zdena Lipenská z Kostelce n O., ředitelka J. Trávničková, Zdena Čestická, Zdena Ptáčková z Doudleb n.O.; 1988 Dagmar Hudousková, Yveta Rybářová, Jitka Padriánová, Zdena Lipenská , ředitelka Julie Trávničková, Zdena Čestická; 1989 Dagmar Hudousková, Yveta Rybářová, Zdena Lipenská, ředitelka Julie Trávničková, Zdena Čestická, Alena Černohorská, místo Dagmar Hudouskové, která v únoru odešla do důchodu Iva Pecháčková; 1992 Eva Valcová, Zdena Lipenská, Zdena Čestická, Yveta Rybářová odešla na mateřskou dovolenou a místo ní přišla Lenka Hamplová z Týniště nad Orlicí, v červnu Michaela Dusilová z Bolehoště, ředitelka Julie Trávníčková; 1993 Eva Valcová, Lenka Hamplová, Julie Trávníčková, Michaela Dusilová, Zdena Čestická, Zdena Lipenská; 1994 Eva Valcová, Lenka Hamplová, ředitelka Julie Trávníčková, Zdena Čestická, Zdena Lipenská, od září pracují s dětmi Ludmila Čedíková, Iveta Zemaníková - Lenka Hamplová odešla; 1995 Eva Valcová, Iveta Zemaníková, ředitelka Julie Trávníčková, Eva Pecháčková, Zdena Čestická, Zdena Lipenská; 1996 Iveta Zemaníková, ředitelka Julie Trávníčková, Iva Pecháčková, Zdena Čestická, Zdena Lipenská. Dne 16. května 1997 vyhlásila obec výsledky konkursu na novou ředitelku mateřské školy, který vyhrála paní Zdena Čestická. V nadcházejících letech učitelský sbor mateřské školy působil v tomto složení:1998 ředitelka Zdena Čestická, Zdena Lipenská, Eva Valcová, Julie Trávníčková, Alena Mitanová, Iva Pecháčková; 1999 ředitelka Zdena Čestická, Zdena Lipenská, Eva Valcová, Julie Trávníčková, Alena Mitanová, Iva Pecháčková. Výčet učitelského sboru mateřské školy bych ukončil k roku 1999. Po roce 2000 se začíná psát již novodobá historie školky a tyto údaje se mohou stát předmětem pozdějších studií.
1.1.2006 vznikl nový právní subjekt Základní a mateřská škola Častolovice, jehož jediným ředitelem se stal Mgr.Jiří Kalousek. Velkou událostí pro život maminek v Častolovicích i pro mateřskou školu bylo zřízení dětského hřiště. Stavební práce na dětském hřišti pro nejmenší obyvatele Častolovic byly zahájeny již na konci roku 2006 a slavnostní otevření proběhlo 10. května 2007. Finanční částku 200 tis. korun věnovala na projekt dětského hřiště Nadace ČEZ.